SPIS ZAWARTOŚCI WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA

Dział I Przepisy ogólne
Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1 Usytuowanie budynku
Rozdział 2 Dojścia i dojazdy
Rozdział 3 Parkingi i garaże dla samochodów
Rozdział 4 Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Rozdział 6 Studnie
Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Rozdział 9 Ogrodzenia
Dział III Budynki i pomieszczenia
Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie
Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań
Rozdział 4 Schody i pochylnie
Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne
Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych
Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
Dział IV Wyposażenie techniczne budynków
Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Rozdział 2 Kanalizacja ściekowa i deszczowa
Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze
Rozdział 5 Przewody kominowe
Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Rozdział 8 Instalacja elektryczna
Rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna
Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe
Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji
Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków
Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne
Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Rozdział 10 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych
Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania
Dział VIII Higiena i zdrowie
Rozdział 1 Wymagania ogólne
Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza
Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami
Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Dz.U.02.75.690
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII
ZAŁĄCZNIK Nr 3 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY